Меню
16+

Районная массовая газета «Огни Курумкана»

17.02.2017 10:21 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Сагаалганда зорюулагдаhан 12 жэлэй шог егто мурнууд

Автор: Цыпылма Гармаева Бархан тосхон

1. Хулгана жэлдэ турэhэн хун: хул  хунгэн,  мэхэеэ гаргахадаа, гоехоноор  вокруг пальцев обведет, хунгэн зурхэтэй, гэр булэдээ баяр асардаг, hарын шэнэдэ  харгы  гаргаhандаа баяртай байдаг.

2.Ухэр жэлдэ  турэhэн хунууд:  биб гэхэеэ  hанадаг, хоер  эбэрынь байд гээд зохолходонь, шамай-намай сохилдойhойб гэжэ hанахадань, ничего не  получается, сагаан hанаатай, тургэншэг зонууд.

3.Бар жэлдэ турэhэн зон – хунэй урда  ябаха дуратай, хэлэ амандаа бэрхэшэг. Муноо жэлдэ бар жэлтэн,  хадамда гараагуй басагадууд обязательно хадамда гарагты, а то останетесь старой девой, – гэжэ  бэшээтэй байна.

4.Туулай жэлдэ турэhэн хун  бага зэргэ  аймхайшаг, аалихан ябатараа гэнтэ дээшээ гараад, ноендо ехэ дуратай, ноелхо  дуратайшаг. Энэ жэлдэ турэhэн  эхэнэрнууд шуба умдэгты,  али угы хадань  обязательно абаха  гэнэ,  эрэшуул модно hайхан малгайнуудые абагты.

5.Луу  жэлдэ турэhэн зон  муноо жэл самолеодто hуухадаа зун хулоороо  трапынь гэшхээрэйгты. Кризис болоошье  хадань яаралтай юумэн угы.  Муноо жэлэй hунгуулида тархияа ехээр хабшуулхой гэнэ. Луу жэл хуу юумэ мэдэдэг.

6.Могой  жэлдэ турэhэн зон: нугэл ехээр бу хэгты, юумэ хулгайлжа, архи уужа, багашуулда гааража огто болохогуй. Энэ жэл  залуушуулда ехэ дуратай, юундэб гэхэдэ  олон зон гэр булэ болохо, материнскэ капиталда  hанаатай зон  олоншог байна. Пока государство  дает – бери, гэжэ нухэрнуудтээ хэлыт.

7.Морин жэлдэ турэhэн зон: бардамхан, не  подойти, не подъехать, но, зато эсэхэ сусахаяа мэдэдэггуй, ажал гэхэдэ бухажа  ороhон. hамгагуй  хубууд  муноо жэлдэ гэр булэ  бологты, гэнэ, муноо hамга абаагуй хадаа, ушоо зургаан жэл соо холостойеор  ябахат.

8.Хонин жэлдэ  турэhэн зон  ган  гасууршье  болоош hаань  энэ жэлээ яhала  hайнаар  унгэргоо. Хорхойдо хорогуй , номгон зантай. Номгон  хун  дороо нойтон гэдэг,  хэлэбэл хоть стой и падай. Хонин  жэлэйхид жэлээ унгэргообди гээд, элдиндээ орохой, впереди ехэ проектнууд, алта мунгэн  харагдана.

  1. Бишэн  жэлэйхит, ехээр юумэ бу эдигты. Сахарна  диабет можете прихватить.  Халуун  орон ошожо амархамнай гэжэ  бу гуйлдээрэйгты. Эндээ   Баргажан, Хурумхаанаа  шабар соо хэбтэхэhээ hайхан юумэ угы.
  2. Тахяа  жэлдэ турэhэн зон: хомхой, бага зэргэ хэнтэгшэг гэжэ бэшээтэй байна. Нойртоо муушаг, харанхыда  ябажа байхадаа , юумэ муугаар харанабди  гэжэ хабархуулдаг, а на  самом  деле  ехэ ульгам,  ном судартаа бэрхэ, дээшээ гаража ноен ябаhайбди гэжэ hанадаг. Энэ жэлээ  хундэлжэ , бэе бэедээ мэндэеэ хэлсэжэ, бурхандаа мургэжэ ябаялдаа.
  3. Нохой жэлдэ  турэhэн зон, хунуудээр тааража ядадаггуй, эрэшуул ехэ тургоор дурладаг «любовь с первого взгляда»  удаан болоогуй  баhа  ондоо хундэ дурладаг. Дважды  женаты могут быть. Эхэнэрнуудынь даруу, тургэн ухаатай, хунэй убгэнуудтэ hанаархаад ябадаг. Зарима тээнь ажал дээрээ глазки строит, — гэжэ  бэшээтэй  байна.
  4. Гахай жэлдэ турэhэн зон: Холо  газар  аяншалгада ошоходоо болгоомжотойгоор ябаарайгты. Муноо жэлдэ  олон болохот, зарим  эхэнэрнууд двойня гаргахат. Энэ жэлэйхид ехэ активные и в жизни, дома и на работе. Огород юумэ тарихадань hайнаар  ургаса гараха. А в интимном  отношении   не  активные, нугоо  талараа очень  активные.

Сагаан hараар!  Сагаалганаар!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

555