Меню
16+

Районная массовая газета «Огни Курумкана»

02.11.2017 09:41 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

“Мандаш идейно хүүд бии байгаал даа!”

Автор: Цыренжаб Чойропов

«Мэлс» — шэнэ һайхан хубисхалта буряад нэрэ

1920-1930-аад елнүүдтэ большевигуудай партида зони абхадаа, хэр “идейно подкованны мааб” гэжэ шалгадаг байгаа. Жэшээнь, “Ехэ Цыдэбаан” гансхан нэгиимэй һураа: “Коммунис Партиин Манифест» гээшэ юун бэлэй?». Удаанш шэбшээгэй, нүхэрнай харюу үгөө ха: «Энэмнай Агууехэ Саарhан гээшэ!» («Это есть Великая Бумага!»). Магад хэлхээ һанымуу даа: “Энэмнай ехэ саарһа-гуурһан, харти, мандат, документец” гэжайш. Теэд хэлээ хадаа хэлээ... Аймкомай ноёд вердикт гаргаал даа: “Нүхэр Рабжинов зүбөөр хэлээ, Карл Марксай «Коммунис Партиин Манифест» уншаан байна. Большевигуудай партида абха!”.

Ехэ Цыдэб, нээрээш, ехэ идейна хүн байгаа хаш даа. Ехэ хүбүүндээ «Рево» гэжэ нэр үгөө, бишхаандаа — «Люцилл».*

…Юундэ “Ехэ Цыдэб» гэжэ нэртэй байгиимааб? Һурагшалхадам, Дэрээндэ Костиин Рабжантан олон багшуултай байгаа. Аллаан тиимэш холо бэшэ, Рабжани Догдоо гэжэ газарта нютагжаан. Тэндээ мал адуу барьха, үхибүүшэ түрөө. Газарынь үтэгтэй баян байгаа хаш даа. Эхэ эсэгэ хоёр багшуулаа нэрнүүшэ һамараа (пүүтэйгээ). Юһэдьхэ гү даа, али арбадьха хүбүүниинь гараа блэй. Цыдэб гэжэ нэр үхэбдь гэлсэбэ. Теэд, хөөрхиидш, мартаа бшуу даа: Цыдэб гэжэ нэртэй хүбүүтэй байгаашаа. Теэд хашан гхэбш, урайниш бурайдууд нэр юумэй дахин андалтаггой байгиим. Теэд тэрэ нэрэнь улэан лэ даа. Аха хүбүүеэ «Ехэ Цыдэб» гэхэ, биштхаанаа – «Бага Цыдэб».

Һонин байнаабз, нэгэ гэртэлаан түраанд, Цыдэб нэртэй хоёр хүбүүд, нэгэ айл бүлэдэ гаралсаанд — адля нэрэ обогтой байха! Гиннесэй ном соо оруулааш хада хамаагойдли тьхиим...

*****

* 1920-1930 елнүүдтэ мани залуушуула һамаргаагаа, эн-тэр хатаан гэжайш шэнэ үльгэр домог, тэмдэгтэ оруулаа. Хамтын ажахынуудта «Хурдан зам», «Улаан туяа», «Хүдэлмэришэн» гэжайш нэрнүүшэ үгөө. Багшуулда ямар нэрнүүшэ үгэдэг байгааб гээда: Ударник, Влксма, Искра, Октябрина, Ноябрина, Ревомир, Коммунар, Ким, Интерна, Владлен, Сталина, Мэлс...

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

9