Меню
16+

Районная массовая газета «Огни Курумкана»

25.01.2017 14:52 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Бэлигтэй хүнэй нэрэ мүнхэ

Автор: Н. Шарланова, Гааргын дунда hургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй багша

Буряадай элитэ уран зохёолшо Николай Гармаевич Дамдиновай түрэhѳѳр 85 жэлэй ойдо зорюулагдаhан хэмжээ ябуулганууд хаа хаанагүй үнгэржэ байна. 

Январиин 20-ой үдэр Николай Дамдиновай нэрэмжэтэ Гааргын дунда hургуулида хүн зон олоороо сугларжа, нютагhаа урган гараhан элитэ уран зохёолшо Николай Дамдиновай 85 жэлэй ойн баярта, Гааргын дунда hургуулиин 100 жэлэй ойдо зорюулhан «Түрэл нютагаа магтан дуулагша» гэhэн конкурс – фестиваль үнгэргэбэ. Энэ конкурс халуун альга ташалга доро Гааргын дунда hургуулиин директор Е.Д. Бадмаева нээжэ, 6-дахияа үнгэржэ байhан конкурсто хабаадаhан багшанарта, hурагшадта баярые хүргэбэ. Хурамхаанай засаг захиргаанай орлогшо Б.Х. Базаров, Хурамхаанай hуралсалай эмхи зургаанай дарга В.Ц. Маланов, Арзгунай гулваа М.Д. Гармаева творческо ажаябуулга тухай хэлэхэдээ, Н. Дамдинов — поэт, уран зохёолшо, драматург, киносценарист, публицист, философ, оршуулагша, ниитын ажаябуулагша гэжэ тэмдэглээ. Хурамхаанhаа ерэhэн айлшан — уран зохёолшын түрэлынь болохо Д.З. Ширеторова – Н.Г. Дамдиновай конкурс – фестиваль заншалта болоо гэжэ баяраа мэдүүлбэ. 
Гааргын дунда hургуули 2006 ондо дүүргэгшэд энэ конкурсын эбээн тэдхэгшэд болобо. Энэ үдэр Санкт – Петербургын соёлой академи дүүргэhэн артист Баяр Протасов, буряад уран hайханай фильмын оператор, «Сэржэм», «Живи» уран hайханай фильмнүүдэй художник- оператор Булад Цыренов, Ивалгын аймагай 2016 оной «Эрхим багша» Юлия Батуева гурбан Улаан –Үдэhээ түрэл hургуулияа ерэжэ, энэ хэмжээ ябуулга үнгэргѳѳ. Баяр Протасов эдир hургашадташье, багшанарташье хэрэгтэй мастер – класс харуулаа, hүүлээрнь Николай Дамдиновай «Түрэл хэлэн, түрэhэн дайда» гэhэн шүлэгыень уншаа. 
Буряад ороной гимнээр конкурс эхилжэ, манай hургуулиин 5-дахи классай hурагшад Буряад орон тухай гүнзэгы удхатай уянгата шүлэгүүдэй композици харуулба. Энэ конкурсто аймагаймнай hургуулинуудай 70 гаран hурагша хабаадаба. Энэ, үнэхѳѳрѳѳ, поэзиин, урлалай ёhото hайндэр болобо! Николай Дамдиновай шүлэг зохёолдонь ѳѳhэдынь баян сэдьхэл, Эхэ орондоо дуратай байhаниинь үзэгдэдэг. Лирическэ зохёолнууд соонь Эхэ оронойнгоо байгаали зураглаhан пейзажна шүлэгүүд ехэ hуури эзэлдэг. Шүлэгүүд соонь гансахан байгаалиин байдал зураглагдаад лэ хизаарладаг бэшэ юм. Хүнүүдэй түрүү бодол, ажал, газар дайда, түрэл нютагаа ажалаараа шэмэглэжэ, ѳѳдэнь hалбаруулжа байhаниинь элитэ харуулагдадаг. Тематикын талаар хэмжээлшэгүй үргэн манай уран шүлэгшын бүтээлнүүд. Арадай ажабайдалдашье, гүрэн түрыншье, уласхоорондыншье, юрэ, ямаршье темэдэ зорюулагдаhан шүлэгүүдынь бүхы дээрээ лирическэ шанарай нугалбаритай. Бэшэhэн шүлэгүүдтэнь хүгжэм зохёогдоhон дуунуудыень аймагай hургуулинуудай эдэбхитэй эдир дуушад уран гоёор зэдэлүүлээ. Гэбэшье шүлэгүүдыень уран гоёор, ходорхойгоор уншаба. Николай Дамдиновай дуунууд хунэй сэдьхэлэй хубшэргэйе дайража, аба эжынгээ алдар нэрые мүнхэлжэ ябаха, амараг гансаяа алдангүй анхаржа, айл бүлэ боложо, уг гарбалайнгаа алтан утаhые таhалангүй мүнхэлэн, амидаран жаргаха ёhотой гэжэ манда, үргэн олон хүн зондо hануулна ха юм. «Гааргын дунда hургуули», «Үргэн Хүнтэй», «Түрэл дайда» гэhэн олон шүлэгүүд соогоо Н.Г. Дамдинов нютагаархидайнгаа мүнѳѳ үеын хүнүүдэй hанал бодол, эрмэлзэл гаргажа шадаhан байна. Энээндэнь ехэ зохид хүгжэм бэшэгдээд, бүхы зон – үбгэд, хүгшэд, хүүгэд, залуушуулшье тодон абан, дэмжэн, булта hууhан зон дуулаа, сэдьхэлээ ханан, гааргынхид дуугаа уяран зэдэлүүлээ! Николай Дамдинов – Буряадай эгээл бэлигтэй хүнүүдэй нэгэн ёhоороо маанадай, нютагаархидайнь сэдьхэл соо үлэнхэй. 
Уран гоёор шүлэг уншалга, уран зохёолhоо хэhэг уншалга, уянгата дуунуудые дуулахыень болон уран зурагуудые сэгнэжэ, конкурсто хабаадагшадай бултандань эбээн тэдхэгшэд бэлэг барюулаа, түрүү hуури эзэлэгшэдые Хүндэлэлэй грамотаар шагнаба. 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

64